Huiskringen
"Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed." (Handelingen 2:41-42)
Huiskringen

Wat verstaan wij onder een huiskring?

Een huiskring is een groep van gemeenteleden die voor elkaar zorgt en op elkaar betrokken is. Het accent ligt niet alleen op het onderwijs en de bijbelstudie (die mogen in andere vormen binnen de gemeente ook ontvangen worden), maar ook op de onderlinge zorg. Lief en leed wordt gedeeld, er is geestelijke toerusting en gebed en iedereen draagt zorg voor elkaar. Het doel van de huiskring is onderlinge gemeenschap, geestelijke intimiteit en geloofsgroei. Een kring is eigenlijk een gemeente in het klein. Een kring is méér dan een groep mensen die 1 x per 14 dagen samenkomen. Het is een plaats waar relatie en discipelschap centraal staan. Hierin heeft de kringleider een bepalende en verantwoordelijke taak. De huiskringen hebben een open en evangeliserend karakter en bieden ruimte om collega’s, vrienden of buren uit te nodigen om mee te komen. De huiskringen zijn divers samengesteld en komen op verschillende dagen en tijden bijeen.

Toekomstvisie huiskringen

Ons verlangen is dat op termijn alle gemeenteleden onderdeel zullen zijn van een kring. Deze kringen vormen de basis van onze zorg voor en naar elkaar. Iedereen wordt gezien en gekend. Persoonlijke en praktische hulp is dan, onder toezicht van de kringleider, eenvoudig te organiseren. Dat betekent niet dat hij of zij alle herderlijke taken zelf moet uitvoeren, maar wel dat ze tot uiting komen binnen de kring.

We kiezen voor deze manier van werken, om de kwaliteit van de zorg te waarborgen voor een zo groot mogelijk aantal mensen.

De zorg voor gemeenteleden wordt door het oudstenteam gedragen. Dit doen zij in eerste instantie niet zelf, maar zij hebben dit mede toevertrouwd aan kringleiders en de gemeenteleden onderling.

In principe wordt elke kring geleid door twee kringleiders. Deze dragen er zorg voor dat de herderlijke/pastorale zorg binnen de kring vorm krijgt.

Kringleiders ontvangen toerusting om deze pastorale taak te kunnen (laten) uitvoeren. Bij ernstige pastorale problemen bespreekt de kringleider dit met de verantwoordelijke oudste en wordt waar nodig extra pastorale ondersteuning geboden of professionele hulp ingeschakeld in overleg met de betrokkenen.

Daarnaast verlangen we dat de kringen ook een laagdrempelige manier zijn om kennis te maken met de gemeente en mensen daarna uit te nodigen voor de zondagse samenkomsten.

Onderdelen kringavond

Hoe ziet een kringavond eruit?

Vaste onderdelen op een kringavond zijn:

- Gebed met en voor elkaar, waarbij het belangrijk is dat hier ook een stuk voorbede in naar voren komt voor elkaar. Het zal niet ongebruikelijk zijn om daarbij ook in de gaven van de Heilige Geest te werken, zodat er bediening kan plaats vinden, in profetie of gebed voor genezing.

- Zorg voor elkaar d.m.v. een “rondje lief en leed” of getuigenissen van wat met God is beleefd.

- Zingen kan een onderdeel zijn, dit is niet een vereiste en hangt af van de samenstelling van de groep, gebruik evt. cd/dvd om mee te zingen of te luisteren als de kring geen “zingkring” is of als er niemand is die de muzikale begeleiding kan verzorgen.

- Bijbelgedeelte van de avond lezen.

- Inleiding bij de preek/ onderwerp van de avond.

- Kringgesprek.

- Sommige kringen eten ook met elkaar, zoals in handelingen 2:42. Dit is vrij voor elke kring.