Privacyvoorwaarden

Privacy Statement VEG Sion


Inleiding

VEG Sion neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@gemeentesion.nl.

Wie is VEG Sion?

VEG Sion is een kerkgenootschap gevestigd aan Schelluinsestraat 6, 4203 NL Gorinchem.

Hoe gebruikt VEG Sion jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VEG Sion persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VEG Sion voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VEG Sion worden bewaard. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er deel (lid) en gast-deel van VEG Sion zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 

Nieuwsbrief
Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Sion account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Sion account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VEG Sion zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Sion account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 


Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij VEG Sion.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VEG Sion te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn Sion account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar
Als we een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VEG Sion of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VEG Sion te verkrijgen. VEG Sion zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VEG Sion daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door VEG Sion
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@gemeentesion.nl. VEG Sion zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat VEG Sion een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VEG Sion je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Daarnaast kun je ook:

Klacht indienen bij de AP
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Derde ontvangers 

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Sion schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met KerkSpot en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit VEG Sion. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de website van VEG Sion zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. VEG Sion is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van VEG Sion. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement. Ons cookie statement vind je hier.

Gorinchem. 23 januari 2020